Pannon Egyetem

Universitas Alapítvány

Dr. Bodor Endre, a Pannon Egyetem kiváló professzora

Professzor úr 1921. szeptember 26-án született Pápán. 1943-ban végzett okleveles vegyészmérnökként a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1949-ben műszaki doktori címet szerzett, majd 1953-ban elnyerte a kémiai tudományok kandidátusa címet. A diploma megszerzése után 1954-ig a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán dolgozott, Plank Jenő professzor, majd Erdey László akadémikus munkatársaként. 1954 tavaszán került a Veszprémi Vegyipari Egyetemre, melynek 1963-tól egyetemi tanára Az Általános és Szervetlen Kémia Tanszéket 1954-től 1981-ig, nyugdíjazásáig vezette. 1957-ben az egyetem dékánhelyettese, 1964-65. között rektorhelyettese, 1964-84 között, pedig a Balatoni Nyári Egyetem szervező bizottságának elnöke volt.

 A hatvanas években született meg Szervetlen kémia c. munkája, amely - mint az első, korszerű kvantumkémiai szemléleten alapuló magyar tankönyv (Tankönyvkiadó, Bp., 1968, ill. 1972) - nemzedékek számára szolgált forrásként mind Veszprémben, mind pedig számos más egyetemen és főiskolán. Kiváló tankönyvét a világ másik oldalán is forgatják. Nyugdíjasként is aktív maradt. A Magyar Kémikusok Egyesülete Veszprém megyei csoportjának elnöke volt 1984-ig. Az 1970-ben indított Országos Középiskolai Tehetséggondozó programot 2003-ig folytatta, elnöke volt az Irinyi János Középiskolai Kémiai Verseny Szervezőbizottságának. Ahogy 1975-ben, úgy 1987-ben is Ő volt a főszervezője a Kémiai Diákolimpiának és elnöke a Magyarországon rendezett Nemzetközi Kémiai Versenynek. 1990-től 1995-ig a Magyar Kémikusok Egyesülete Etikai Bizottságának elnöke. Alapító főszerkesztője és 2002-ig főszerkesztője a nemzetközi hírű Hungarian Journal of Industrial Chemistry című angol nyelvű szakmai folyóiratnak. Egyetemünknek egyetlen oktatója, aki Nobel-díjas kutatótárssal (a prágai Heirowsky professzor) és Nobel-díjas tanítvánnyal (Oláh György) büszkélkedhet. A Veszprémi Egyetem 50. évfordulójának megünnepléséhez komoly szakmai és szervezőmunkával járult hozzá. Ő szervezte meg Egyetemünk Universitas Alapítványát és 2006-ig aktív tagja volt a kuratóriumnak. 1996-ban azzal a céllal alapította az alapítványt, hogy elősegítse az intézmény fejlődését, regionális egyetemmé, valódi Universitas-szá válását; és ezzel együtt Veszprém városának a régió tudományos és kulturális központjává fejlődését.

 Dr. Bodor Endre oktatásszervező és kulturális tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a Pannon Egyetem hírnevének öregbítéséhez. Szertettel őrízzük emlékét!

 

 

 A Veszprémi Universitas Alapítvány Kuratóriuma (2016 májusától):

 

Dr. Gelencsér András rektor,  a Kuratórium elnöke

Dr. Hartung Ferenc dékán (PE-MIK), a Kuratórium tagja

Dr. Horváth Géza dékán (PE-MFTK), a Kuratórium tagja

Dr. Kovács Zoltán dékán (PE-GTK), a Kuratórium tagja

Dr. Polgár J. Péter dékán (PE-GK), a Kuratórium tagja

Dr. Szalai István dékán (PE-MK), a Kuratórium tagja

Porga Gyula, Veszprém város polgármestere, a Kuratórium tagja

Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere, a Kuratórium tagja

Dr. Blazsek István, Nitrogénművek Zrt, volt vezérigazgatója, a Kuratórium tagja

Ötvös Tamás, a Balluff Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója, a Kuratórium tagja

Rábai Péter, Kontakt-R Kft. ügyvezetője, a Kuratórium tagja

 

Felügyelő Szerv:

Dr. Bakos József, a Felügyelő Bizottság elnöke

Bakosné Horváth Terézia, a Felügyelő Bizottság tagja

Hazafi Judit, a Felügyelő Bizottság tagja

 

Az alapítói jogokat gyakorló személy: Dr. Gaál Zoltán, Pannon Egyetem egykori rektora, egyetemi tanár

 

 

Dr. Győri István egyetemi tanár, a Veszprémi Egyetem rektora 1996 - 1998 

 Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár, a Veszprémi/Pannon Egyetem rektora  1998 - 2007 

 Dr. Rédey Ákos egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektora 2007 - 2011 

 Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektora 2011 - 2015 

Dr. Gelencsér András egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektora 2015 -  

 

A Pannon Egyetem oktatási-kutatási és kulturális tevékenységeit támogatja a Veszprémi Universitas Alapítvány immár 20 éve a mindenkori rektor elnöksége alatt. A kuratórium tagjai továbbá az Egyetem mindenkori dékánjai, Veszprém és Keszthely városok polgármesterei valamint más köztiszteletben álló személyek.

Az Alapítványt az Egyetem kiváló professzora, Dr. Bodor Endre nyugalmazott egyetemi tanár 1996-ban alapította azzal a céllal, hogy elősegítse az intézmény fejlődését, regionális egyetemmé, valódi Universitas-szá válását; és ezzel együtt Veszprém városának a régió tudományos és kulturális központjává fejlődését. 

Az Egyetem fennállása óta arra törekszik, hogy jó kapcsolatot ápoljon szűkebb és tágabb környezetével, Veszprémben és vonzáskörzetében működő intézményekkel és a lakossággal, annak érdekében, hogy a város magáénak érezze az Egyetemet. 

Fontos értékközvetítő szereppel is bír az Alapítvány, hiszen kapcsolatot teremt az öregdiákok, a hallgatók, az egyetemi szervezetek és maga az Egyetem között. Emellett törekszik azt a patronáló szerepet betölteni, amellyel össze tudja fogni, és megfelelően támogatni az Egyetem berkeiben zajló kulturális és tudományos tevékenységeket. 

Kiemelt feladata az Alapítványnak az öntevékeny hallgatói csoportok tevékenységeinek, az oktatói és hallgatói tanulmányutak, tudományos kutatások valamint kulturális programok támogatása, a színvonalas oktatás technikai feltételeinek biztosítása. Jelentős támogatásokat szentel az Alapítvány ösztöndíjak kifizetésére, az egyetemi hallgatók oktatási körülményeinek, szabadidejük jobb kihasználásának biztosítására, sportolási lehetőségeik javítására. 

  

 Az Alapítvány cél szerinti tevékenységei: 

  

- Tudományos tevékenység, kutatás 

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

- Kulturális tevékenység 

- Kulturális örökség megóvása 

- Műemlékvédelem 

- Környezetvédelem 

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 

- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 

  

  

Nem csak támogatással, de saját szervezésű programokkal is pártolni kívánja az Egyetemet, kiszélesítve ezáltal saját tevékenységi körét. Így került sor  a Balatoni Nyári Egyetem elnevezésű nemzetközi ismeretterjesztő rendezvények megszervezésére, ahol magyar és külföldi résztvevők, szakemberek segítségével egyik évben a magyar borászattal, másik évben a Balatonnal ismerkedhettek meg. 

Saját szervezésében, 2010. október 9-én első ízben került megrendezésre a Fedezzük fel Veszprémet! elnevezésű városismereti verseny. A rendezvény egész napos programot kínált a Pannon Egyetem polgárai számára, melynek keretében Veszprém művészeti, kulturális, történelmi és természeti értékeit, sok érdekességet megtudva a városról. A program célja az volt, hogy az egyetem polgárai más szemszögből is megismerjék a várost és közelebb kerüljenek ezáltal hozzá, megerősítve Veszprém város és intézményünk közti kapcsolatot, és a kötődést. 

2011-ben kiemelkedő rendezvénye volt az Alapítványnak az Egészségnap a Pannon Egyetemen,amelynek elsődleges célja a Pannon Egyetem hallgatóinak és Veszprém város diákjainak egy olyanegészségközpontú, nagy volumenű program megszervezése, amely a testi, lelki és szellemi egészség fontosságára kívánja felhívni az ifjúság figyelmét nem-formális pedagógiai módszereken, őket aktívan bevonó tevékenységeken és az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztésen keresztül. emellett a Nemzeti Családi-és Szociálpolitikai Intézet támogatásával került megszervezésre hátrányos helyzetű fiatalok számára aPályaorientációs tréningsorozat középiskolásoknak c. kezdeményezés. Több ízben kerültek megrendezésre az Adventi és Húsvéti Játszóházak. 

Az évek folyamán rendszeres támogatásban részesültek a PE kiváló sporteredményeket elért hallgatói (Sportösztöndíj); továbbá az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola működését is támogatta több ízben az Alapítvány. 

  

  

Az Alapítvány, az adó 1%, vállalatok és természetes személyek felajánlásainak köszönhetően működik, a befolyt bevételekből számos jelentős kezdeményezés válik támogathatóvá, amely elősegíti az Egyetem sikeres működését. 

Az Alapítvány örömmel veszi a felajánlásokat, amelyek alapvetően járulnak hozzá a jövőbeli sikeres működéshez.